Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Branchegarantie

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Stop Aging

Vestigingsadres:

Stationsweg 41 (212)

3331 LR, Zwijndrecht

E-mailadres: info@stopaging.shop

KvK-nummer: 23082724

BTW-identificatienummer: NL002034412B85

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:

    Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking binnen 14 dagenaan de ondernemer retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    die snel kunnen bederven of verouderen;

    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

    voor losse kranten en tijdschriften;

    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

    betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uit voering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 – Branchegarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.

————————–

Algemene voorwaarden

van Stop Aging Dordrecht, hierna: “Stop Aging”, kantoorhoudende te 3311ME Dordrecht aan de Molen de Goliath 6, email info@stopaging.shop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer KVK 23082724.

Artikel 1 – Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1

Stop Aging voedingssupplementen exploiteert (“Voedingssupplementen”), in de ruimste zin van het woord.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stop Aging verrichte rechtshandelingen en op alle met Stop Aging gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op verzoek zendt Stop Aging een exemplaar aan de aanvrager.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1

Een overeenkomst komt tot stand indien Stop Aging een inschrijving heeft aanvaard welke aanvaarding slechts kan geschieden indien (i) de door Stop Aging opgestelde gezondheidsverklaring door de cliënt getekend is en is aanvaard door Stop Aging (ii) als de betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen. Deze aanvaarding vindt tevens plaats als de eerste factuur is verzonden.

2.2

Stop Aging is gerechtigd haar aanbiedingen of prijsopgaven te herroepen, tenzij deze door beide partijen zijn aanvaard als omschreven in punt 2.1.

2.3

Stop Aging behoudt het recht voor een potentiële cliënt te weigeren, bijvoorbeeld in verband met medische achtergronden, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag van de potentiële cliënt.

2.4

Indien Stop Aging niet reageert op een inschrijving, heeft dat niet tot gevolg dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.

2.5

Stop Aging is gerechtigd indien cliënt een offerte van Stop Aging aanvaardt, haar offerte uiterlijk twee dagen na het tijdstip van aanvaarding te herroepen.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1

De door Stop Aging opgegeven prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

3.2

Betalen geschiedt middels Afterpay, Bankcontact, vooraf overmaken, Ideal, PayPal en Sofortbanking.

3.3

Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is de cliënt na het verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de cliënt vanaf de datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag, een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%, een en ander onverminderd de overige rechten van Stop Aging.

3.4

Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Stop Aging voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal 15% van de vordering, voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 4 – Afkoelingsperiode

4.1

Bij niet-tijdige betaling beschouwt Stop Aging een inschrijving voor een Behandelingsmethode of bestelling van Voedingssupplementen als niet geplaatst.

4.2

Indien een cliënt de bestelde Behandelingsmethode om welke reden dan ook wilt stoppen dan kan dit, omdat er geen minimale duur is gebonden aan deze behandeling.

4.3

Bij herroeping is geen boete verschuldigd en is cliënt niet verplicht de redenen daarvoor te vermelden.

Artikel 5 – Levering van Voedingssupplementen

5.1

Voedingssupplementen zijn via Stop Aging alsmede via de officiële online winkel http://www.stopaging.shop door verzending na ontvangst van relevante prijzen op de bankrekening van Stop Aging en ontvangst van gespecificeerde koopopdracht via de email, website of telefoon.

5.2

Indien de Voedingssupplementen niet op afgesproken wijze bij cliënt worden bezorgd/afgeleverd, dient de cliënt exact één dag na officiële ontvangst schriftelijk dit bij Stop Aging te melden, waarbij deze de algemene aard van de tekortkoming dient aan te geven. Stop Aging zal dan na onderzoek dezelfde dag een oplossing aanbieden.

5.3

Het transport van de Voedingssupplementen zonder extra producten geschiedt voor rekening van Stop Aging. Indien er bij het bestellen extra producten worden toegevoegd, dan zullen er de kosten van de (PostNL) vervoerder bij komen.

5.4

Het risico van de Voedingssupplementen gaat op de cliënt over op het tijdstip waarop met de belading van het transportmiddel wordt begonnen.

5.5

De opgegeven leveringstermijnen gelden als benadering. Stop Aging heeft, indien een leveringstermijn wordt overschreden, het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Voedingssupplementen uiterlijk achttien 7 dagen na verloop van de leveringstermijn alsnog te leveren.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

6.1

De eigendom van geleverde Voedingssupplementen gaat eerst op de cliënt over, nadat deze volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Stop Aging. De cliënt verleent aan derden geen zekerheidsrechten ten aanzien van de nog in eigendom aan Stop Aging toebehorende Voedingssupplementen, tenzij Stop Aging hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft.

6.2

Wanneer de cliënt zijn betalingsverplichtingen jegens Stop Aging zoals boven omschreven niet nakomt zal Stop Aging onherroepelijk gemachtigd zijn om de haar nog in eigendom toebehorende Voedingssupplementen voor rekening van de cliënt terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. De cliënt is verplicht aan Stop Aging alle medewerking te verlenen indien deze van het recht van terughalen gebruik maakt.

6.3

Stop Aging behoudt zich het recht voor eerste of latere leveringenvooruitbetaling of nadere zekerheid van de cliënt of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringenvooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Stop Aging gevolg wordt gegeven is Stop Aging gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de cliënt op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

6.4

De cliënt verplicht zich, wanneer Stop Aging dat op enig moment verlangt, de door Stop Aging geleverde Voedingssupplementen en/of de vorderingen op derden, welke doorvloeien uit doorverkoop door de cliënt van deze Voedingssupplementen onverwijld aan Stop Aging in pand te geven tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens Stop Aging, op een van de wijze beschreven in de artikelen 237 en 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

6.5

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stop Aging mag geen informatiemateriaal ter zake de Behandelingsmethode en Voedingssupplementen worden overgenomen, gekopieerd of op andere wijze worden verspreid. Het ter beschikking gestelde informatiemateriaal mag enkel worden gebruikt voor persoonlijk gebruik door de cliënt van Stop Aging.

Artikel 7 – Gegevensbeheer en privacy

Stop Aging neemt de door de cliënt verstrekte gegevens op in een bestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de begeleiding van de cliënt. Stop Aging stelt deze gegevens niet ter beschikking van derden. Stop Aging houdt de cliënt alleen na gevraagde toestemming op de hoogte van ontwikkelingen binnen het bedrijf van Stop Aging. Alle persoonlijke informatie en adresgegevens zijn vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor de cliënt en de desbetreffende begeleiders.

Artikel 8 – Disclaimer

8.1

Stop Aging gaat uit van de waarheidsgetrouwheid van de door de cliënte eventueel getekende gezondheidsverklaring.

8.2

Stop Aging streeft er naar zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan bij de samenstelling van de Behandelingsmethoden en de Voedingssupplementen. Er dient voor het nemen van onder meer medische beslissingen altijd overleg te zijn tussen de cliënt en de arts van cliënt. Op grond van het bovenstaande en het feit dat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de cliënt aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van de Voedingssupplementen, etc.

8.3

Stop Aging gaat ervan uit dat er bij inschrijving geen medische bezwaren zijn tegen het volgen van de Behandelingsmethoden en de Voedingssupplementen. Stop Aging verzoekt bij gebruik van de bestelde producten, dat U eerst contact op te nemen met de huisarts. Stop Aging is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de Voedingssupplementen of Behandelingsmethoden. Tevens verklaart Stop Aging hierbij dat zij geenszins garant staat voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en/of diensten gedane beweringen.

8.4

Stop Aging stelt uitdrukkelijk dat de werking van de Behandelingsmethode en de voedingssupplementen van vele factoren afhankelijk voor het succes ervan. Hoewel nog niet geconstateerd in het gebruik van de Voedingssupplementen sinds de introductie ervan is niet uit te sluiten dat er bijwerkingen optreden. De voedingssupplementen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Warenwet.

8.5

Client is ten allen tijden verantwoordelijk voor het gebruik en de uitwerking van het product. En kan Stop Aging daar niet voor aansprakelijk stellen.

8.6

De Voedingssupplementen zijn niet ontwikkeld voor mensen onder de 30 jaar en zonder overleg met Stop Aging dienen de Behandelingsmethode en Voedingssupplementen dan ook niet ter beschikking te worden gesteld aan mensen onder de 30 jaar.

Artikel 9 – Garantie en reclame

9.1

Mededelingen door of namens Stop Aging betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruimste zin van het woord. van geleverde Voedingssupplementen gelden niet als garantie, tenzij zij door Stop Aging uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

9.2

De cliënt neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde Voedingssupplementen in acht. De cliënt controleert de Voedingssupplementen bij binnenkomst of andere zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten van beschadiging, zichtbare gebreken en/of manco binnen ten hoogste acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk bij Stop Aging. De cliënt meldt de klachten ten aanzien van verborgen gebreken onverwijld na het tijdstip waarop de cliënt die gebreken heeft ontdekt, doch in ieder geval niet later dan vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk bij Stop Aging. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de Voedingssupplementen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.

9.3

Reclames worden door Stop Aging slechts in aanmerking genomen indien de beschadigingen of gebreken het gevolg zijn van een aan Stop Aging toerekenbare tekortkoming. Gebreken bij een deel van de geleverde Voedingssupplementen geven de cliënt niet het recht alle door Stop Aging geleverde Voedingssupplementen te weigeren. De verplichting tot betaling blijft, indien en voor zover er geen sprake is van een aan Stop Aging toerekenbare tekortkoming, onverkort bestaan.

9.4

Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is Stop Aging gehouden hetzij de betreffende Voedingssupplementen te vervangen, hetzij deze Voedingssupplementen te herstellen, hetzij de cliënt voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van Stop Aging.

9.5

Voedingssupplementen kunnen niet worden geruild.

Artikel 10 – Overmacht

10.1

Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Stop Aging liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Stop Aging uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie, natuurrampen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie.

10.2

In geval van overmacht heeft Stop Aging het recht hetzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelfs tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Stop Aging.

10.3

Nakoming in een of meer gevallen tast het recht van Stop Aging niet aan om in volgende gevallen van overmacht van die bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

Stop Aging heeft het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens de cliënt op te schorten dan wel de overeenkomsten met de cliënt zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden – een en ander de overige rechten van Stop Aging in na te melden omstandigheden onverlet latend – indien:

a.

Voor het tijdstip van levering aan cliënt blijkt dat cliënt niet kredietwaardig is;

b.

De cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Stop Aging;

c.

Indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

d.

Indien de cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

e.

Indien het bedrijf van de cliënt wordt stilgelegd of geliquideerd,

f.

Indien beslag op zaken van de cliënt wordt gelegd dan wel indien de cliënt onder bewind of curatele wordt gesteld.

Artikel 12 – Afwijkende voorwaarden, gedeeltelijke nietigheid

12.1

Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door Stop Aging zijn aanvaard.

12.2

Indien een met Stop Aging gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

12.3

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1

Voor door de cliënt geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad, of anderszins is Stop Aging uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Stop Aging.

13.2

In geval Stop Aging jegens de cliënt tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering, met een maximum van EUR €100,-.

13.3

Ervaring per persoon verschillend, resultaten kunnen wij niet garanderen.

13.4

Deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden. Het educatief materiaal op deze website is gebaseerd op de interpretatie van de wetenschappelijke literatuur. We dringen er bij elke potentiële klant om opgeleid te worden en raadplegen hun eigen experts voorafgaand aan het gebruik van de producten. Verklaringen op deze website zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration.

13.5

Stop Aging is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

13.6

De cliënt vrijwaart Stop Aging voor aanspraken van derden. De cliënt zal personeelsleden van Stop Aging en door Stop Aging ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.

Artikel 14 – Klachten, geschillen en toepasselijk recht

14.1

Mocht de cliënt ondanks de zorg van Stop Aging klachten hebben over de Behandelmethode of Voedingssupplementen, of over Stop Aging dienstverlening, dan verzoekt Stop Aging de cliënt deze klachten schriftelijk aan Stop Aging kenbaar te maken. Stop Aging zal trachten in overleg met de cliënt tot een passende oplossing te komen.

14.2

Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, of de bevoegde rechter in kanton of arrondissement van de cliënt.

14.3

De standaard definities, “Aging / veroudering” is geen ziekte.

15.1

Informatie op sites waar naar gelijkt wordt. Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

15.2

Op alle met Stop Aging gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Betalingsmethodes, Afterpay, Bankcontact, vooraf overmaken, Ideal, PayPal en Sofortbanking.

Algemene voorwaarde – Disclaimer